Μαθητική Γωνιά

Εδώ θα βρείτε ιστοσελίδες που προσφέρουν μέσα από δημιουργικές δραστηριότητες και παιχνίδια, γνώσεις και διασκέδαση.

 

Μ Α Θ Η Μ Α Τ Ι Κ Α  ( Ε ' )

ΕΝΟΤΗΤΑ 3

Αρνητικοί Αριθμοί

 http://www.scootle.edu.au/ec/viewing/L2001/index.html

Οι μαθητές διερευνούν αρνητικούς αριθμούς στην αριθμητική γραμμή.

 

http://pbskids.org/cyberchase/math-games/space-coupe-rescue/
Τα παιδιά καλούνται να κατευθύνουν το όχημα προς τους στόχους, καθορίζοντας με έναν θετικό ή έναν αρνητικό αριθμό την κίνηση που απαιτείται να εκτελέσει.

 

Εξαψήφιοι Αριθμοί

http://www2.nzmaths.co.nz/LearningObjects/numbers/numbersEN123456.html

Οι μαθητές μπορούν να αναπαραστήσουν εξαψήφιους αριθμούς.

 

http://mathsframe.co.uk/en/resources/resource/53/rounding
Οι μαθητές μπορούν να εξασκηθούν στη στρογγυλοποίηση αριθμών, με δραστηριότητες σε διαφορετικά επίπεδα δυσκολίας.

 

Πολλαπλασιασμός

http://www.mathsisfun.com/numbers/estimation-game.php
Από την αρχική σελίδα επιλέγουμε «Multiply Tens» για εκτίμηση γινομένου. Οι μαθητές καλούνται, με βάση την εκτίμησή τους για το γινόμενο που παρουσιάζεται, να τοποθετήσουν το βέλος στο κατάλληλο                  σημείο της αριθμητικής γραμμής.

 

http://mathsframe.co.uk/en/resources/resource/29/missing_digits
Από την αρχική σελίδα ο χρήστης επιλέγει τη μορφή πολλαπλασιασμού με την οποία θα εργαστεί (π.χ. HTU × U, για τριψήφιο επί μονοψήφιο αριθμό). Οι μαθητές καλούνται να συμπληρώσουν τα ψηφία που                 λείπουν από την πράξη πολλαπλασιασμού που παρουσιάζεται.

 

http://www.scootle.edu.au/ec/viewing/L61/index.html
Το συγκεκριμένο εφαρμογίδιο μπορεί να αξιοποιηθεί για πολλαπλασιασμούς διψήφιου επί μονοψήφιο αριθμό.

 

http://www.scootle.edu.au/ec/viewing/L82/index.html
Το συγκεκριμένο εφαρμογίδιο μπορεί να αξιοποιηθεί για πολλαπλασιασμούς διψήφιου επί διψήφιο αριθμό.

 

http://www.bbc.co.uk/skillswise/game/ma12pape-game-written-multiplication
Εργαζόμαστε στο δεύτερο επίπεδο (Level B – Medium) για πολλαπλασιασμό διψήφιου επί διψήφιο αριθμό.

 

Διαίρεση

http://www.scootle.edu.au/ec/viewing/L2007/index.html
Οι μαθητές μπορούν να βρουν το πηλίκο διαιρέσεων, αξιοποιώντας μια αναπαράσταση με εμβαδόν ορθογωνίου. Σε αυτό το εφαρμογίδιο εργαζόμαστε σε τέλειες διαιρέσεις (χωρίς υπόλοιπο).

 

http://www.scootle.edu.au/ec/viewing/L2008/index.html
Οι μαθητές εργάζονται σε διαιρέσεις με υπόλοιπο .

 

ΕΝΟΤΗΤΑ 4

http://www.mathplayground.com/measuringangles.html  
Μετρώ 10 δοσμένες γωνίες, περιστρέφοντας το μοιρογνωμόνιο στην κατάλληλη θέση.


http://www.iboard.co.uk/iwb/Angles-Estimate-then-Measure-532 
Εκτιμώ το μέτρο των γωνιών και στη συνέχεια χρησιμοποιώντας το μοιρογνωμόνιο ελέγχω την εκτίμησή μου.

Σημείωση: Από το εικονίδιο της τροχαλίας (πάνω δεξιά) επιλέγουμε αν θα δουλέψουμε με
1. γωνίες των οποίων το μέτρο φτάνει μέχρι τις 90˚
2. γωνίες των οποίων το μέτρο φτάνει μέχρι τις 180˚
3.  γωνίες των οποίων το μέτρο φτάνει μέχρι τις 360˚

 

http://www.mathplayground.com/measuringangles.html  
Μετρώ 10 δοσμένες γωνίες, περιστρέφοντας το μοιρογνωμόνιο στην κατάλληλη θέση.


http://www.iboard.co.uk/iwb/Angles-Estimate-then-Measure-532 
Εκτιμώ το μέτρο των γωνιών και στη συνέχεια χρησιμοποιώντας το μοιρογνωμόνιο ελέγχω την εκτίμησή μου.

Σημείωση: Από το εικονίδιο της τροχαλίας (πάνω δεξιά) επιλέγουμε αν θα δουλέψουμε με
1. γωνίες των οποίων το μέτρο φτάνει μέχρι τις 90˚
2. γωνίες των οποίων το μέτρο φτάνει μέχρι τις 180˚
3.  γωνίες των οποίων το μέτρο φτάνει μέχρι τις 360˚

http://www.crickweb.co.uk/ks2numeracy-shape-and-weight.html     
Επιλέγω τη δραστηριότητα “Triangle Sort” και ταξινομώ τα τρίγωνα σε ομάδες.
Όροι που χρειάζομαι:
Σκαληνό τρίγωνο: scalene triangle
Ισοσκελές τρίγωνο: isosceles triangle
Ισόπλευρο τρίγωνο: equilateral triangle
Ορθογώνιο τρίγωνο: Right angled triangle


http://www.crickweb.co.uk/ks2numeracy-shape-and-weight.html     
Επιλέγω τη δραστηριότητα “Shapes” και ταξινομώ τα τετράπλευρα και τα τρίγωνα σε ομάδες, με βάση το μέγεθος των πλευρών τους.

Νέοι όροι που χρειάζομαι:
Quadrilaterals: Τετράπλευρα
Equal sides: Ίσες πλευρές οποίων το μέτρο φτάνει μέχρι τις 360˚

http://www.crickweb.co.uk/ks2numeracy-shape-and-weight.html     
Επιλέγω τη δραστηριότητα “Grids” και αποκτώ άδεια οδήγησης! Σταθμεύω το όχημά μου στην κατάλληλη θέση, χωρίς να προσκρούσω σε εμπόδια. Ευκαιρία να θυμηθούμε τα διατεταγμένα ζεύγη σε σύστημα αξόνων!


http://mathsframe.co.uk/en/resources/resource/153/coordinates__reasoning_about_position_and_shapes 
Επιλέγω το Επίπεδο 1 (Level 1). Επισημαίνω τις συντεταγμένες σχημάτων σε σύστημα αξόνων, λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιότητές τους.
Επεξήγηση όρων: midpoint (μέσο)

 

http://nlvm.usu.edu/en/nav/frames_asid_297_g_3_t_3.html?open=activities&from=category_g_3_t_3.htmL  (εναλλακτικά, κάνω αναζήτηση με τους όρους: nlvm playing with reflections)
Μετακινώ το αρχικό σχήμα και παρατηρώ τις μεταβολές στην εικόνα του. Μπορώ να μετακινήσω επίσης τον άξονα συμμετρίας. Επιπρόσθετα μπορώ να κατασκευάσω το δικό μου σχήμα και να παρατηρήσω το συμμετρικό του σχήμα.


http://mathsframe.co.uk/en/resources/resource/153/coordinates__reasoning_about_position_and_shapes   (εναλλακτικά, κάνω αναζήτηση με τους όρους: coordinates__reasoning_about_position_and_shapes)
Επισημαίνω τις συντεταγμένες σχημάτων σε σύστημα αξόνων, λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιότητές τους.
Το εφαρμογίδιο δίνει τη δυνατότητα επιλογής της θέσης του άξονα συμμετρίας (εικονίδιο τροχαλίας, πάνω δεξιά)

 

http://mathsframe.co.uk/en/resources/resource/153/coordinates__reasoning_about_position_and_shapes
Γίνεται επιλογή του επιπέδου δυσκολίας (Level 2). Βρίσκω τις συντεταγμένες των κορυφών συμμετρικών σχημάτων.

 

http://www.iboard.co.uk/iwb/Shape-Translation-Tool-453
Το σχήμα μεταφέρεται ανάλογα με τις οδηγίες που δίνονται. Το εφαρμογίδιο δίνει τη δυνατότητα επιλογής του βαθμού δυσκολίας.

 

Μ Α Θ Η Μ Α Τ Ι Κ Α  ( Στ ' )

 

ΕΝΟΤΗΤΑ 3

http://mathgames4children.com/fun-board-games/6th-grade/pirate/exponents-pirate-waters-grade-6-game.html
Το παιχνίδι προσφέρεται για σκοπούς εξάσκησης - εμπέδωσης. Τα παιδιά καλούνται να οδηγήσουν το πειρατικό πλοίο στο θησαυρό, υπολογίζοντας ορθά τις δυνάμεις που τους δίνονται σε κάθε σταθμό.http://www.softschools.com/math/games/exponents_practice.jsp
Τα παιδιά καλούνται να συγκρίνουν τις δυνάμεις που τους δίνονται και να επιλέξουν το κατάλληλο σύμβολο < ή >. Στην αρχική οθόνη, ο χρήστης μπορεί να καθορίσει το επίπεδο δυσκολίας του παιχνιδιού, ρυθμίζοντας τον μέγιστο και τον ελάχιστο αριθμό της βάσης και του εκθέτη.


http://www.math-play.com/Exponents-Jeopardy/exponents-jeopardy-math-game.html  
Το παιχνίδι προσφέρεται για σκοπούς εξάσκησης - εμπέδωσης. Στο παιχνίδι μπορούν να συμμετέχουν από 1 μέχρι 4 παίκτες. Από την αρχική οθόνη επιλέγεται η κατηγορία “Evaluating exponents”. Τα παιδιά καλούνται να υπολογίσουν δυνάμεις και ανάλογα με την απάντησή τους συγκεντρώνουν βαθμούς ή χάνουν βαθμούς.


http://www.bbc.co.uk/bitesize/ks3/maths/number/powers_roots/activity/ 
Το παιχνίδι προσφέρεται για σκοπούς εξάσκησης - εμπέδωσης. Τα παιδιά καλούνται να υπολογίσουν τις δυνάμεις, οι οποίες παρουσιάζονται και σε αναλυτική μορφή. Στη συνέχεια, τα παιδιά καλούνται να υπολογίσουν τις δυνάμεις έχοντας στη διάθεσή τους υπολογιστική μηχανή.

 

Πρώτοι και Σύνθετοι Αριθμοί

http://nlvm.usu.edu/en/nav/frames_asid_158_g_2_t_1.html?open=instructions&from=category_g_2_t_1.html 
Το εφαρμογίδιο δίνει τη δυνατότητα στα παιδιά να εφαρμόσουν τη μέθοδο του Ερατοσθένη για τον εντοπισμό πρώτων αριθμών σε ένα εύρος αριθμών που θα επιλέξουν

Rows to display: Αριθμός σειρών που θα εμφανίζονται

Show Multiples: Βλέπουμε πολλαπλάσια αριθμών, επιλέγοντας από τον πίνακα τον αριθμό του οποίου θέλουμε να δουμε τα πολλαπλάσια

Remove Multiples: Διαγράφονται αυτόματα όλα τα πολλαπλάσια ενός αριθμού, επιλέγοντας τον αριθμό από τον πίνακα.

http://www.topmarks.co.uk/Flash.aspx?f=carrollv7
Τα παιδιά καλούνται να ταξινομήσουν τους αριθμούς σε πρώτους και σύνθετους.

 

http://www.sadlier-oxford.com/math/enrichment/gr3/EN0304b/EN0304b.htm
Τα παιδιά καλούνται να επιλέξουν τους αριθμούς που είναι πρώτοι.

 

Ανάλυση σε γινόμενο πρώτων παραγόντων


http://illuminations.nctm.org/Activity.aspx?id=3511
Τα παιδιά καλούνται να αναλύσουν σε γινόμενο δύο παραγόντων έναν αριθμό με όλους τους δυνατούς τρόπους και να κατασκευάσουν το αντίστοιχο ορθογώνιο σε κάθε περίπτωση. 

 

https://www.explorelearning.com/index.cfm?method=cResource.dspView&ResourceID=1033
Το εφαρμογίδιο έχει δύο λειτουργίες. Στο Factor mode, ο χρήστης καλείται να κατασκευάσει το παραγοντικό δέντρο ενός αριθμού, επιλέγοντας αριθμούς από τον πίνακα αριθμών που δίνεται. Στο Build mode, ο χρήστης μπορεί να σχηματίσει αριθμούς πολλαπλασιάζοντας πρώτους αριθμούς μεταξύ τους.

 

http://illuminations.nctm.org/Activity.aspx?id=4134

Παιχνίδι με δύο παίκτες με θέμα την εξάσκηση στην εύρεση παραγόντων ενός αριθμού.

 

Ελάχιστο Κοινό Πολλαπλάσιο και Μέγιστος Κοινός Διαιρέτης

 

https://www.explorelearning.com/index.cfm?method=cResource.dspView&ResourceID=1034
Τα παιδιά καλούνται να εντοπίσουν το μοτίβο, παρατηρώντας σε ποιους αριθμούς αντιστοιχούν οι κάρτες με τα ζώα και προβλέποντας σε ποιους αριθμούς θα εμφανιστούν ξανά τα ζώα αυτά ή ποια ζώα αντιστοιχούν σε συγκεκριμένους αριθμούς. Ακόμα καλούνται να βρουν ποιος είναι ο πρώτος αριθμός στον οποίο θα αντιστοιχούν περισσότερα από ένα ζώα (ΕΚΠ).

 

http://nlvm.usu.edu/en/nav/frames_asid_202_g_3_t_1.html
Ανάλυση αριθμών σε γινόμενο πρώτων παραγόντων μέσω παραγοντικού διαγράμματος (επιλογή «One» στο κάτω μέρος της οθόνης).

 

http://www.mathplayground.com/factortrees.html
Το εφαρμογίδιο δίνει τη δυνατότητα για ανάλυση αριθμών σε γινόμενο πρώτων παραγόντων μέσω παραγοντικού διαγράμματος (επιλογή «Find the prime factorization of one number» στην αρχική οθόνη) και για ανάλυση δύο αριθμών και εύρεση του ΕΚΠ και του ΜΚΔ τους (επιλογή «Find the prime factorization of two numbers. GCF and LCM»).

 

Ι Σ Τ Ο Ρ Ι Α  –  Π Ο Λ Ι Τ Ι Σ Μ Ο Σ  -  Τ Ε Χ Ν Η

 

https://artsandculture.google.com/partner/acropolis-museum

Περιηγηθείτε εικονικά στο Μουσείο της Ακρόπολης!https://www.360tr.com/34_istanbul/ayasofya/english/
Κάντε μια εικονική περιήγηση στην Αγία Σοφιά.http://www.fhw.gr/choros/miletus/360vr/gr/
Μεταφερθείτε αιώνες πίσω και κάντε μια εικονική περιήγηση στην Αρχαία Μίλητο.

 

 

Δ Ι Α Φ Ο Ρ Α

www.mikrosanagnostis.gr 
H ιστοσελίδα του Εθνικού Κέντρου Βιβλίου για παιδιά ηλικίας 3-13 ετών. Μπορείτε να διαβάσετε βιβλία online, να αναζητήσετε ένα βιβλίο, να ακούσετε ηθοποιούς να σας διαβάζουν ιστορίες, να αποκτήσετε γνώσεις για διαφορετικά θέματα κάθε μήνα, να γνωρίσετε δημιουργούς, να λάβετε μέρος σε διαγωνισμούς κ.ά.

Λογισμικά Παιδαγωγικού Ινστιτούτου Ελλάδας http://ts.sch.gr/software/gymnasio
Η ιστοσελίδα προτείνει πιστοποιημένα εκπαιδευτικά λογισμικά που σχετίζονται με τη διδακτέα ύλη του σχολείου.

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ
 
ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ
Σεπτέμβριος 2021
Δ Τ Τ Π Π Σ K
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930